Firma jako prosument - czy warto?

Firma jako prosument - czy warto?

Prosument - co to znaczy?

Czy firma może być prosumentem? Nowelizacja ustawy Odnawialnych Źródłach Energi otworzyła nowy rozdział w energetyce prosumenckiej dla firm. Przyjęta 14 sierpnia 2019 nowela Ustawy o OZE definiuje “prosumenta energii odnawialnej” jako “odbiorcę końcowego wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji (do 50 kWp), który może magazynować lub sprzedawać tę energię elektryczną sprzedawcy zobowiązanemu lub innemu sprzedawcy, pod warunkiem, że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej regulowanej przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej". 

Jednocześnie przedsiębiorcy zachowają możliwość, jako wytwórcy z mikroinstalacji, rozliczania nadwyżek energii wprowadzonej do sieci w systemie, z którego mogli korzystać wcześniej, sprzedając energię po średniej cenie na rynku hurtowym z wcześniejszego kwartału, ogłaszanej przez URE (Urząd Regulacji Energetyki).

Jak te zapisy odnoszą się konkretnie do Twojej firmy? Prosument energii odnawialnej to odbiorca końcowy energii elektrycznej, który posiada własne źródło energii odnawialnej, zaspokajające w całości lub części jego codzienne potrzeby, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jak widać, ten termin również obejmuje firmy, posiadające instalację fotowoltaiczną. Co więcej, prosumentem może być także spółdzielna oraz wspólnota mieszkaniowa. A jak te podmioty skorzystają, będąc prosumentem?

Prosument - korzyści dla firm?

Przedsiębiorcy mogą produkować energię na własne potrzeby, a nadwyżki – rozliczać w korzystnym systemie opustów – jest to efekt tzw. pakietu prosumenckiego, zawartego noweli ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii.

Firma, która posiada status prosumenta może liczyć na wiele korzyści, w tym możliwość rozliczania energii elektrycznej w dłuższym cyklu rozliczeniowym, co pozwala na korzystanie z wyprodukowanej przez siebie energii dzięki instalacji fotowoltaicznej w okresach niższej produkcji, która nie zaspokaja potrzeb przedsiębiorców. Nowelizacja wprowadziła nowe ramy czasowe, w których będzie można rozliczyć energię wprowadzoną do sieci w ramach opustu: „rozliczeniu podlega energia elektryczna wprowadzona do sieci nie wcześniej niż na 365 dni przed dniem dokonania odczytu rozliczeniowego w bieżącym okresie rozliczeniowym. Jako datę wprowadzenia energii elektrycznej do sieci w danym okresie rozliczeniowym przyjmuje się datę odczytu rozliczeniowego, na podstawie którego określana jest ilość energii elektrycznej wprowadzonej w całym okresie rozliczeniowym, z zastrzeżeniem, że niewykorzystana energia elektryczna w danym okresie rozliczeniowym przechodzi na kolejne okresy rozliczeniowe, jednak nie dłużej niż na kolejne 12 miesięcy”. Usunięcie zastrzeżenia to szansa dla mniejszych i średnich przedsiębiorstw, które z założenia nie są „zawodowymi” producentami energii.

Ustawa o OZE traktuje między innymi o opustach, z których mogą korzystać firmy jako prosumenci. Czym one są w praktyce? Polegają one na oddawaniu do sieci niewykorzystanej energii, którą się wytworzyło. Oczywiście, z możliwością późniejszego jej odbioru i wykorzystania. Wcześniej ta opcja dostępna była jedynie dla gospodarstw domowych. Co to oznacza dla firm? Status prosumenta oznacza znaczne oszczędności i prąd niemalże za darmo dla każdej firmy jako prosumenta.

To rozwiązanie sprawdzi się szczególnie dla przedsiębiorców, którzy mają do wykorzystania duże dachy lub płaskie grunty, które mogą zagospodarować pod montaż instalacji fotowoltaicznej. Dzięki temu wyprodukują wielkie ilości energii latem, by odebrać je zimą i tym samym znacząco zmniejszyć rachunek za prąd w tym okresie.

Jak widać, wiele firm może skorzystać na statusie prosumenta i zaoszczędzić znaczne kwoty w skali roku bez większego wysiłku. Masz więcej pytań lub wątpliwości? Nasi eksperci czekają! Napisz do nas i dowiedz się więcej na temat tego, jak Twoja firma skorzysta jako prosument!

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami

Wypełnij imię i nazwisko
Wypełnij telefon kontaktowy
Wypełnij adres e-mail
Wypełnij kod pocztowy
Wypełnij miasto
Zaznacz zgodę